BIOCID

Sanibiotec

Decontaminant termonebulizabil bactericid, virucid, fungicide

Utilizare

Dezinfectant pentru halele de crestere a animalelor, pentru locaţiile de transport şi adapost, pentru locaţiile industriale de transformare şi distributie a produselor de origine animală

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Identificarea societăţii producătoare:

OCENE

Avenue de Monthorin

35420 Louvigne-du-Desert-France

Tel: +33(0)2.99.98.55.06

Fax: +33(0)2.99.98.14.20

Identificarea societăţii importatoare:

SC DELOS Impex ’96 SRL

Str. Horia, Closca si Crisan nr. 81,

Otopeni. Ilfov

Tel. 0040372714433

E mail: office@delosmedica.ro

Număr de urgenţă: INRS +33(0)145.42.59.59 (Franţa)

Telefonul pentru urgente/comunicarea riscului pentru sanatate:

+021 3183606 / Institutul național de sănătate Publică, Bucuresti, str. Dr. Leonte , nr. 1-3, sector 5.

 

Clasificarea amestecului

In conformitate cu D1999/45 / CE și adaptările lor.

Xn; R20/22 Nociv prin inhalare și inghitire

C: R34 -37 Provoacă arsuri. Iritant pentru sistemul respirator.

R 42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea

N; R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice
2.2. Elemente pentru etichetă

Amestecul este un produs biocid .

In conformitate cu 1999/45 / CE și adaptările lor.

Simboluri de pericol:C


CorozivFraze de risc:Xn; R20/22 Nociv prin inhalare și inghitireC: R34 -37 Provoacă arsuri. Iritant pentru sistemul respirator.R 42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea

N; R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

Fraze de securitate:

S 23

N

Periculos pentru mediu

S 23 A nu se inspira vaporii/aerosolii.

S 26S 28S 36/37/39S 45

 

S 42

 

S 60
S 20/21 S 28

În caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă.
Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și îmbrăcăminte de protecție pentru ochi / față.În caz de accident sau simptome de boală, consultați medicul (arătați eticheta dacă e posibil).În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător (mască protecţie ochi, nas, gură cu cartuş indicat pt. subst. active) .Eliminati acest produs și ambalajul său ca deșeuri periculoase.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. După contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă

Alte pericole: Nu sunt disponibile alte informatii

INFORMAŢII DESPRE COMPOZIŢIE ŞI COMPONENTE:

Mod de prezentare: Lichid hidrosolubil concentrat

Nr crt. Denumirea componenţilor şi conc./domeniul de conc. Date de identificare Clasificare
Denumireachimică Conc./do-meniul de conc. Număr de înre- gistrare Număr CAS NumărEC NumărIndex Literele  simbolurilor de pericol Frazele R Frazele H
1  Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride; C 12-16-ADBAC  10≤X%<25  68 424 – 85 – 1  270 – 325 – 2

 Xn, C, N

R: 22-34-50

 

H302; Acute Tox. 4H314; Skin Corr. 1BH400; Aquatic Acute 1
2  Glutaraldehyde  2,5%≤X%<10  111 – 30 – 8  203 – 856 – 5  605-022-00-X  T, N

R23/25

R34

R42/43, R 50

 

H331-301-314-317-400

H301; Acute Tox. 3

H314; Skin Corr. 1B

H317; Skin Sens. 1

H331; Acute Tox. 3

H334; Resp. Sens. 1

H400; Aquatic Acute 1

 

3  Terpinolenep-mentha-1,4(8)-diene  0≤X%<2,5%  586 – 62 – 9  209 – 578 – 0  Xn, N R10-51/53- 65

H226 -304-411

H226 ; Flam. Liq. 3

H304; Asp. Tox. 1

H411; .Aquatic Chronic 2

4  Dipentene  0≤X%<2,5%  138 – 86 – 3  205 – 341 –0  601-029-00-7  Xi, N R10-38-43-50/53

H226; Flam. Liq. 3H315; Skin Irrit. 2H317; Skin Sens. 1H400; Aquatic Acute 1H410; Aquatic Chronic 1

 

Forma de condiţionare: bidoane de 5L, 20L, 60L sau 200L.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

În caz de ingerare contactaţi imediat un medic sau un centru medical.

În caz de contact cu ochii spălaţi din abundenţă cu apă şi consultaţi un medic de oftalmolog.

În caz de inhalare victima trebuie scoasă din incintă şi dusă de urgenţă la aer curat. La nevoie apelaţi la un medic.

În caz de contact cu pielea spălaţi cu apă din abundenţă.

 

În caz de incendiu feriţi produsul de foc prin jet direct de apă îndreptat asupra ambalajului.

Utilizaţi agenţi adecvaţi pentru stingerea incendiilor,folosiţi jet de apă, extinctor cu pudră chimică sau spumă.

Echipamentul de protecţie: se cere masca de gaze specifică pentru glutaraldehidă şi clorură de alkyl dimetil benzil amoniu

 

MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

Precauţii individuale:

Purtaţi mănuşi şi mască de protecţie pentru faţă/ochi. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Dacă cantităţile folosite sunt importante îndepărtaţi persoanele neprotejate la distanta, şi utilizaţi personal special echipat.

 

Precauţii pentru conservarea mediului inconjurator:

Nu permiteţi pătrunderea produsului în forma pură în sistemul de canalizare, canaluri de scurgere, în apa de suprafaţa sau de adâncime. Colectaţi produsul cu absorbante din material neinflamabil – nisip, pământ.

Consideraţi materialul contaminat drept reziduu şi procedaţi conform prevederilor articolului 13.

Recuperaţi produsul deversat accidental utilizând absorbante din material neinflamabil – nisip, pământ. Absorbiţi produsul cu materialele inerte specificate mai înainte, curaţaţi şi spălaţi cu multă apă.

Este de preferat ca toate aceste operaţiuni să se efectueze de către personal sau firmă specializată/ autorizată.

Manipulare:

Purtaţi manuşi, ochelari şi masca de protecţie.

Păstraţi produsul în camere bine ventilate.

Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi hainele.

Interziceţi accesul persoanelor neautorizate.

Depozitare:

Păstraţi produsul într-o locaţie închisă, în ambalajul său original, bine sigilat, într-un loc uscat şi ventilat la temperaturi cuprinse între 0 – 40 °C (a se evita temperaturile sub – 5°C). Poate fi păstrat 3 ani în ambalajul său original. A se feri copii de contactul cu produsul.

 • Este indicat să purtaţi un echipament de protecţie cu filtrul de tip AP2 împotriva vaporilor organici şi a particulelor.
 • Folosiţi manusile omologate EN 374 care rezistă produselor chimice.
 • Nu consumaţi băuturi, nu fumaţi şi nu mâncaţi în timpul folosirii produsului.
 • Spalaţi-vă imediat pe mâini dupa folosirea produsului.
 • Daţi-vă jos mănuşile şi hainele contaminate şi spălati-le dupa folosire.
 • Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi hainele.
 • În caz de ingerare contactaţi imediat un medic sau un centru medical.
 • În caz de contact cu ochii spălaţi din abundenţă cu apă şi consultaţi un medic de oftalmolog.
 • În caz de inhalare victima trebuie scoasă din incintă şi dusă de urgenţă la aer curat. La nevoie apelaţi la un medic.
 • În caz de contact cu pielea spălaţi cu apă din abundenţă.
 • Cereţi imediat ajutor medical calificat în cazul inhalării, ingestiei, sau a contactului cu ochii sau chiar pielea.

 

PROPRIETAŢI FIZICE ŞI CHIMICE:

Informații importante pentru sănătate, securitate și mediu pH a substanței / amestecului:

 • Forma de prezentare: Lichid de culoare galbenă cu miros de pin.
 • PH Slab acid. Atunci cand se poate masura pH = 2,5
 • Schimbarea temperaturii: Nu este relevantă.
 • Punct de fierbere: Nu este cazul.
 • Punct /interval de aprindere Nu este cazul
 • Risc de explozie: Nu are
 • Solubilitate: Totală în apă.
 • Densitate: 1,010
 • Presiunea vaporilor : Nu este relevantă.
 • Interval de la Po la t Eclair: Nu este relevant
 • Vâscozitate: Date indisponibile
 • Densitatea vaporilor: Date indisponibile
 • Viteza de evaporare: Date indisponibile

 

Alte informații:

Nu sunt disponibile date.

 

Reactivitatea: Nu sunt disponibile date.

Stabilitate chimică:

Acest amestec este stabil la conditiile de manipulare si de stocare recomandate în secțiunea 7.

Posibilitatea de reacții periculoase

Expus la temperaturi ridicate, amestecul poate elibera produse de descompunere periculoase, cum ar fi monoxidul de carbon și dioxidul de carbon, fum și oxizi de azot.

Condiții de evitat

Nu sunt disponibile date.

Materiale incompatibile

A se păstra departe de la / la:

– Baze tari

– Hipoclorit de sodiu

– Nitrați

– Peroxizi

Descompunere periculoase

Descompunerea termică poate elibera / formă – monoxid de carbon (CO)

– Dioxid de carbon (C02)

– Oxid de azot (NO)

INFORMAŢII TOXICOLOGICE

Nociv în caz de înghițire.

Nociv prin inhalare. Nociv prin inghitire.

Toxicitate acuta:

TERPINOLENE, CAS 586-62-9, pe cale orala, DL50 = 3850 mg/kg

 

Produsul formulat

Nu există date toxicologice disponibile pentru acesta.

INFORMAŢII ECOLOGICE

 

Foarte toxic pentru organism din mediul acvatic.

Ar trebui să fie evitate orice scurgeri în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.

Toxicitatea

Substanțe

Substanțe de toxicitate acută categoria 1:

Compuși de amoniu quaternar, clorură de dimetil benzil-C12-16 amoniu

CAS: 68424-85-1

Toxicitate pentru pești:

Timp de expunere: 96 h

 

LC50 = 0,93 mg / l

Specii: Oncorhynchus mykiss

Toxicitatea pentru crustacee:

Timp de expunere: 48 h EC 50 0,025 mg / l Specii: Daphnia magna

Toxicitate pentru alge:

Sunt 72 EC50 = 0.049 mg /: Timp de expunere

Specii: Selenastrum capricomutum

 

Amestecuri

Nu există date privind toxicitatea acvatică disponibile pentru amestec.

Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile date.

Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu există date disponibile.

Alte efecte adverse

Nu există date disponibile

 CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA PRODUSULUI:

 

Eliminarea deseurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

–  Eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

– HG nr.956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide

–  HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificată si completată prin HG 268/2005;

– OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

– HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

– HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

– HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

 

C

N

 

ADR IMDG

Lichid coroziv Lichid coroziv

Gradul de pericol: 80 NºUN: 1760

Clasa: 8 Clasa: 8

Grupa de ambalare: III Grupa de ambalare: III

 

 

 INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE APLICABILE

 

Regulamente / legislație specifică pentru siguranta produsului fomulat cu privire la sănătate și mediul înconjurător

Regulamentul(UE) nr.453/2010de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008  privind  clasificarea, etichetarea  si  ambalarea  substantelor  si  a  amestecurilor, de  modificare  si  de  abrogare a

Directivelor    67/548/CEE si 1999/45/CE, precum  si  de  modificare a  regulamentului  (CE) nr.1907/2006;

-HG  nr.937/2010  privind  clasificarea, ambalarea  si   etichetarea  la  introducerea  pe  piata  a  preparatelor  periculoase;

-HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

15,2. Evaluarea siguranței chimice

-Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca ;

-HG nr.1218/2006  privind  stabilirea  cerintelor  minime  de securitate  si  sanatate in  munca  pentru  asigurarea  protectiei  lucratorilor  impotriva

riscurilor  legate de  prezenta  agentilor  chimici;

 

 

ALTE INFORMAȚII

Simboluri de pericol:C
Coroziv

Fraze de risc:

Xn; R20/22 Nociv prin inhalare și inghitire

C: R34 -37 Provoacă arsuri. Iritant pentru sistemul respirator.

R 42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea

N; R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

Fraze de securitate:

S 23

N

Periculos pentru mediu

A nu se inspira vaporii/aerosolii.

S 26S 28S 36/37/39

 

S 45

S 42

S 60
S 20/21 S 28

În caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă.
Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și îmbrăcăminte de protecție pentru ochi / față.

 

În caz de accident sau simptome de boală, consultați medicul (arătați eticheta dacă e posibil).

În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător (mască protecţie ochi, nas, gură cu cartuş indicat pt. subst. active) .Eliminati acest produs și ambalajul său ca deșeuri periculoase.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. După contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă

Condițiile de lucru ale utilizatorului final nefiind cunoscute, informațiile furnizate în acest FTS se bazează pe stadiul cunoștințelor noastre și pe reglementările naționale și comunitare in vigoare.

Produsul nu trebuie să fie utilizat în alte scopuri decât cele specificate în secțiunea 1, fără a obține în prealabil instrucțiuni scrise de utilizare.

Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele stipulate in legile și reglementările locale.

Informațiile din această fișă tehnică de securitate trebuie să fie considerate ca o descriere a cerințelor de siguranță referitoare la produs și nu ca o garanție a proprietăților acestuia.

Aceste date se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. S-au utilizat informaţii din Fişa cu Datele Tehnice de Securitate emisă de producătorul Ocene.

 • Departamentul care emite fişa tehnică cu specificaţii: departamentul pentru siguranţa produsului, Ocene, Avenue du Monthorin , 35420 Louvigne du Desert, Franţa.
 • Persoana de contact:

 

Claire Argeot, E-mail : c..argeot@ocene.fr Tel: **330299980058

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul